Postępowanie habilitacyjne

 

habilitant dr inż. Atif Iqbal
zatrudniony w Department of Electrical Engineering, Qatar University
dziedzina i dyscyplina dziedzina: nauki techniczne; dyscyplina: elektrotechnika
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora hablilitowanego Plik do pobrania - WNIOSEK
autoreferat Plik do pobrania - AUTOREFERAT
recenzje prof. dr hab. inż. Krzysztof Szabat - recenzja
prof. dr hab. inż. Robert Stala - recenzja 
dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk - recenzja
skład komisji habilitacyjnej przewodniczący - prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski (Politechnika Białostocka),
sekretarz - dr hab. inż. Arkadiusz Lewicki, prof. PG,
recenzent – prof. dr hab. inż. Krzysztof Szabat (Politechnika Wrocławska),
recenzent -  dr hab. inż. Robert Stala (Akademia Górniczo-Hutnicza),
recenzent -  dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk (Politechnika Śląska),
członek komisji –  dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak (Uniwersytet Zielonogórski),
członek komisji –  dr hab.inż. Marek Jasiński (Politechnika Warszawska).

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

data czynności w postępowaniu habilitacyjnym
15.03.2019 r. Wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
23.04.2019 r. Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.
19.06.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 07.06.2019 r. powołała Komisję Habilitacyjną
23.09.2019 r. Przygotowanie recenzji. (rec. w załączeniu)
07.10.2019 r. Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Atifowi Iqbalowi stopnia doktora habilitowanego.
12.11.2019 r. Podjęcie przez Radę Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnikadr inż. Atifowi Iqbalowi - Uchwała