Archiwizacja i niszczenie dokumentów

Jednostką wyznaczoną do realizacji procesu archiwizacji i niszczenia dokumentacji jest Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów Politechniki Gdańskiej. Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki osobą odpowiedzialną za nadzór nad przebiegiem procesu oraz udzielanie informacji jest pani Sylwia Krupińska.

niszczenie
archiwizacja

Szczegółowa procedura dotycząca bezpiecznego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej została określona w Zarządzeniu Rektora nr 38/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: procedury bezpiecznego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, przychodzącej oraz powstającej w Politechnice Gdańskiej.

Zgodnie z procedurą, w celu zniszczenia dokumentacji należy przygotować komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej. Przygotowany komplet dokumentów należy przekazać pani Sylwii Krupińskiej celem weryfikacji i ustalenia dlaszego toku postępowania.

Wzory dokumentów:

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.