Aktualności

Wręczenie aktu nominacyjnego profesorowi Grzegorzowi Redlarskiemu

W dniu 2 kwietnia 2019 roku w Pałacu Prezydenckim miała miejsce uroczystość wręczenia aktów nadania tytułu profesora przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Wśród osób odbierających nominacje znalazł się również  prof. dr hab. inż. Grzegorz Redlarski z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Profesor Grzegorz Redlarski ma 42 lata i jest obecnie najmłodszym profesorem tytularnym na naszym Wydziale, zatrudnionym nieprzerwanie od chwili uzyskania stopnia naukowego doktora w 2003 roku. Był jednym z inicjatorów powstania Katedry Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć, którą kierował w latach 2011-2013 i w której rozpoczął pionierskie prace naukowe w zakresie inżynierii biomedycznej.

Najistotniejsze osiągnięcia naukowe profesora Redlarskiego wpisują się z zakres badań międzydziedzinowych, a ich rezultaty stanowią cenny i unikalny wkład w szeroko rozumianą dyscyplinę automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Profesor Redlarski był promotorem dwóch przewodów doktorskich zakończonych nadaniem stopnia naukowego doktora. W latach 2013-2015 pełnił funkcję kierownika wysokobudżetowego (ponad 12 mln zł) projektu współfinansowanego ze środków UE. Był również wykonawcą w projektach finansowanych ze środków NCN i WFOŚiGW. Jest członkiem Editorial Board czasopisma naukowego Journal of Computational Science (IF = 1,925); ekspertem NCBiR; członkiem licznych komitetów naukowych, w tym Asian Council of Science Editors oraz EU Academy of Sciences. Jego dorobek publikacyjny obejmuje ponad 100 artykułów i referatów (w tym 34 indeksowane w Web of Science) oraz 8 patentów i szereg wystąpień na zaproszenie, w tym Plenary Keynote Lecture na konferencji w Oxfordzie.