Aktualności

Doktorant z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki z grantem Narodowego Centrum Nauki

W dniu 26 lipca 2019 roku Wydział Elektrotechniki i Automatyki zawarł umowę z Narodowym Centrum Nauki na realizację projektu Badanie właściwości bezczujnikowego napędu elektrycznego z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM. Realizatorem projektu o budżecie blisko 130 000 złotych jest mgr inż. Filip Wilczyński, doktorant w Katedrze Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii.

Celem projektu jest przeprowadzenie oryginalnych badań teoretycznych i eksperymentalnych, które pozwolą na poszerzenie aktualnej wiedzy na temat napędów elektrycznych z pięciofazowymi silnikami indukcyjnymi zasilanymi z falownika prądu. Głównym zadaniem przewidzianym w projekcie jest opracowanie nowego nieliniowego sterowania dla analizowanego napędu na podstawie jego pełnego modelu matematycznego, opisującego pięciofazowy silnik indukcyjny oraz falownik prądu.

Innowacyjność projektu polega na zbadaniu oczekiwanej zalety pięciofazowych silników indukcyjnych z uzwojeniem skupionym, tj. większej wartości momentu napędowego przy odpowiedniej iniekcji trzeciej harmonicznej prądu. W tym celu niezbędne jest opracowanie nowych rozwiązań w układzie sterowania napędem: niezależnych algorytmów dla podstawowej i trzeciej harmonicznej oraz nowej metody modulacji szerokości impulsów w pięciofazowym falowniku prądu.

Projekt zakłada także zaprojektowanie struktury obserwatora prędkości opartej na metodzie backstepping, która umożliwi estymację zmiennych stanu maszyny pięciofazowej oraz pozwoli na pracę napędu w pełnym zakresie z bezczujnikowym pomiarem prędkości.

W celu przeprowadzenia badań eksperymentalnych oraz walidacji zaproponowanych rozwiązań, w ramach projektu zostanie zbudowane kompletne stanowisko badawcze z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym i falownikiem prądu. Uzyskane wyniki zostaną opisane w renomowanych czasopismach naukowych oraz przedstawione na międzynarodowych konferencjach.