Aktualności

Awans naukowy dr. inż. Roberta Małkowskiego z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

W dniu 6 października 2020 roku Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Gdańskiej nadała dr. inż. Robertowi Małkowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego była ocena dorobku naukowego, którego głównym elementem jest opublikowana w 2019 roku monografia naukowa dr. Małkowskiego Transformatory z regulacją przekładni pod obciążeniem w systemie elektroenergetycznym – zagadnienia wybrane.

Badania przedstawione w monografii dotyczą między innymi zagadnienia wpływu zmiany przekładni transformatora blokowego w elektrowni na obszar dopuszczalnych stanów pracy układu generator-transformator blokowy, a także zagadnienia wpływu zmiany przekładni transformatora w stacji GPZ na możliwość powstania lawiny napięcia.

Opublikowane badania obejmują również propozycje ulepszonych algorytmów sterowania pracą transformatorów wyposażonych w podobciążeniowy przełącznik zaczepów (PPZ). Przedstawione rozwiązania zostały objęte ochroną patentową.

Robert Małkowski uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Gdańskiej w 2003 roku. Aktualnie pracuje jako nauczyciel akademicki w Katedrze Elektroenergetyki oraz w Laboratorium LINTE^2, gdzie pełni funkcję zastępcy kierownika ds. badań naukowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół efektywnych algorytmów sterowania pracą urządzeń i układów w systemie elektroenergetycznym.

Doktor Małkowski jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, licznych opracowań o charakterze badawczo-rozwojowym wykonanych na zlecenie przedsiębiorstw, a także dwóch patentów.