Aktualności

Awans naukowy dr. inż. Roberta Kowalaka z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

W dniu 26 maja 2020 roku Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Gdańskiej nadała dr. inż. Robertowi Kowalakowi z Katedry Elektroenergetyki stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego była ocena dorobku naukowego, którego głównym elementem jest monografia naukowa pt. Kompensatory i ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego, opublikowana w 2019 roku. W monografii opisano zjawiska związane z pracą i lokalizacją kompensatorów bocznikowych w systemie elektroenergetycznym. Podstawowym analizowanym zjawiskiem był wpływ kompensatorów na kształtowanie się poziomów napięć w węzłach systemu elektroenergetycznego. Drugim z poruszonych zagadnień było określanie lokalizacji kompensatorów w sieci elektroenergetycznej tak, aby w jak największym stopniu przyczyniały się do stabilizacji napięć w węzłach tej sieci. Szczególną uwagę w pracy poświęcono najnowocześniejszym odmianom kompensatorów bocznikowych.

Robert Kowalak uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Gdańskiej w 2005 roku. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim układów FACTS (ang. Flexible AC transmission systems), w którym to zakresie opracował również i prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Układy FACTS w systemie elektroenergetycznym. Jest autorem i współautorem licznych opracowań naukowych oraz prac dla przemysłu, w tym związanych z generacją rozproszoną, zasobnikami energii elektrycznej i jakością energii w sieciach elektroenergetycznych.