Aktualności

Awans naukowy dr. inż. Marka Adamowicza z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

W dniu 16 czerwca 2020 roku Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Gdańskiej nadała dr. inż. Markowi Adamowiczowi z Katedry Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

Osiągnięciem naukowym doktora habilitowanego jest cykl powiązanych tematycznie publikacji pod tytułem Przekształtniki z wejściowymi obwodami impedancyjnymi. W publikacjach opisano metody syntezy i przedstawiono wyniki badań nowych obwodów impedancyjnych zapewniających poprawę właściwości falowników pracujących w układach generacji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają układy rezonansowe wykorzystujące przyrządy półprzewodnikowe z węglika krzemu.

Marek Adamowicz uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Gdańskiej w 2008 roku. W ostatnich latach Jego zainteresowania badawcze obejmowały nowe technologie układów napędowych i systemów zasilania do pociągów dużych prędkości, a także przekształtniki energoelektroniczne z przyrządami półprzewodnikowymi szerokopasmowymi dla układów generacji energii ze źródeł odnawialnych oraz dla elektromobilności. Prace te realizowane są w ścisłej współpracy z przemysłem. Dr hab. inż. Marek Adamowicz jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji naukowych oraz 8 patentów.