Aktualności

Awans naukowy dr. inż. Jarosława Łuszcza z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

W dniu 30 kwietnia 2020 roku Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Gdańskiej nadała dr. inż. Jarosławowi Łuszczowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego była ocena dorobku naukowego, którego głównym elementem jest monografia naukowa pt. High Frequency Conducted Emission in AC Motor Drives Fed by Frequency Converters: Sources and Propagation Paths opublikowana w wydawnictwie John Wiley & Sons w 2018 roku.

W monografii autor przedstawił wyniki przeprowadzonych badań naukowych dotyczących generowania i propagacji zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w przekształtnikowych układach napędowych z silnikami indukcyjnymi.

Analizowane w monografii układy przekształtnikowe są obecnie powszechnie stosowane, a także uznawane za jedno z największych zagrożeń dla kompatybilnej współpracy urządzeń elektronicznych oraz systemów sterowania.

Wyniki szczegółowych analiz przedstawionych w monografii wykazują, że propagacja zaburzeń przewodzonych jest jednym z zasadniczych czynników wpływających na wzrost poziomów zaburzeń w instalacjach elektrycznych, co może skutkować zakłócaniem poprawnej pracy zasilanych urządzeń.

Jarosław Łuszcz pracuje w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną przekształtników energoelektronicznych, w szczególności emisją zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w zakresie niskich częstotliwości, istotnie wpływających na jakość energii elektrycznej we współczesnych sieciach zasilających. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych.