Aktualności

Awans naukowy dr. Anny Witkowskiej z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

W dniu 16 czerwca 2020 roku Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Gdańskiej nadała dr. inż. Annie Witkowskiej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego była ocena dorobku naukowego, którego głównym elementem jest monografia naukowa pt. Synteza układu sterowania statkiem morskim dynamicznie pozycjonowanym w warunkach niepewności. W pracy zastosowano zaawansowane algorytmy typu backstep adaptacyjne i odporne oraz zmodyfikowane struktury tych algorytmów do sterowania statkiem dynamicznie pozycjonowanym z uwzględnieniem specyfiki procesu, gdzie występują niepewności środowiska morskiego oraz nadmiarowości sterowań.

Anna Witkowska jest absolwentką Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechniki Warszawskiej w 2011 roku. Jej zainteresowania badawcze dotyczą nieliniowych adaptacyjnych i odpornych układów regulacji w warunkach niepełnej informacji o obiekcie sterowania oraz algorytmów optymalnej alokacji sterowań dla obiektów z nadmiarową liczbą sygnałów sterujących.