Oceny akredytacyjne Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

W polskim szkolnictwie wyższym akredytacja to uznanie przez instytucję zewnętrzną kompetencji szkoły wyższej lub jej jednostek organizacyjnych do prowadzenia studiów na określonym kierunku. Akredytacja ma charakter okresowy i cykliczny. Ustawową akredytację uczelni wyższych w Polsce realizuje Polska Komisja Akredytacyjna. Programy akredytacyjne prowadzą również instytucje środowiskowe, powołane przez grupy uczelni, jak również inne instytucje związane z promocją i rozwojem edukacji i szkolnictwa wyższego.

Akredytacja PKA
Akredytacja KAUT / EUR-ACE
Studia z przyszłością

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest niezależnym gremium eksperckim działającym na rzecz doskonalenia jakości kształcenia prowadzonego przez uczelnie, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Komisja dokonuje ocen programowych (kierunków studiów) oraz ocen instytucjonalnych (całych jednostek) wszystkich szkół wyższych w Polsce.

Oceny PKA weryfikują stopień spełnienia wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i przepisach wykonawczych, a także kompleksowość, funkcjonowanie i skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz mechanizmy jego doskonalenia.

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej otrzymał dotychczas następujące oceny akredytacyjne PKA:

Data Automatyka i Robotyka Elektrotechnika Energetyka
07-09-2006 pozytywna - -
07-09-2007 - pozytywna -
13-12-2007 - wyróżniająca -
11-03-2010 - - pozytywna
06-12-2012 pozytywna (ocena instytucjonalna)
08-12-2016 - - pozytywna
09-07-2018 pozytywna pozytywna  

 

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.