Zamawianie kształcenia

 

Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt systemowy:
"Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż".
Umowa nr 46/DSW/4.1.2/2008 z dnia 10.12.2008.

Projekt realizowany jest na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w okresie od 21 sierpnia 2008 do 15 marca 2012 w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Szkolnictwo wyższe i nauka",
Działanie 4.1
"Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy",
Poddziałanie 4.1.2.
"Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy"

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

  1. podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunku: Elektrotechnika, specjalność: Technologie informatyczne w elektrotechnice (opracowanie materiałów do nowej specjalności, organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje studentów, rozwój internetowych środków przekazu- skrypty dla studentów w wersji elektronicznej, wyjazdy studyjne)
  2. wypłacanie 15 stypendiów w wysokości 1000 zł/mies. przez okres 3 lat (27 miesięcy)
  3. przeprowadzenie kursów wyrównawczych dla studentów I-szego roku studiów kierunku zamawianego

 

Skrypty dla studentów studiujących na kierunku zamawianym dostępne są pod adresem www.ely.pg.gda.pl/tiwe. Hasło umożliwiające dostęp do poszczególnych materiałów dostępne jest u prowadzących zajęcia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.