Ważne informacje dotyczące Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kadencję 2016-2020

 • Pismem okólnym dziekana z 15 stycznia 2017 r. została powołana Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kadencję 2016-2020.

  W skład Rady wchodzi 19 członków, głównie z pomorskich przedsiębiorstw, ale także z organizacji zawodowych, fundacji i szkoły ponadpodstawowej.

  Rada Konsultacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Wydziału, której działalność może być inicjowana przez dziekana Wydziału lub członków Rady. Przedmiotem działalności Rady mogą być wszelkie obszary aktywności Wydziału ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

  Jednym z istotnych zadań Rady Konsultacyjnej będzie wspieranie Wydziału w procesie doskonalenia oferty dydaktycznej Wydziału, w której szerokie odzwierciedlenie powinny znajdować potrzeby przedsiębiorstw i instytucji zatrudniających absolwentów Wydziału. Istotną rolą Rady będzie także współtworzenie i opiniowanie oferty Wydziału w zakresie kształcenia podyplomowego dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji, a także współpraca przy organizowaniu praktyk przemysłowych dla studentów Wydziału.

  Pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej odbędzie się w dniu 17 marca 2017 roku.

Pozytywna akredytacja PKA na międzywydziałowym kierunku Energetyka

 • Polska Komisja Akredytacyjna w dniu 8 grudnia 2016 r. wydała pozytywną ocenę programową studiów na kierunku Energetyka.

  Międzywydziałowy kierunek Energetyka jest prowadzony przez trzy wydziały Politechniki Gdańskiej: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa.

  Pozytywna ocena programowa Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczy studiów na poziomie pierwszego i drugiego stopnia, i będzie obowiązywała do roku akademickiego 2022/2023.


Akredytacja KAUT dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

 • Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej otrzymał w dniu 24 kwietnia 2015 r. pozytywną akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) dla kierunku studiów Elektrotechnika

  Akredytacja została przyznana dla studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w ramach ocenianego kierunku, po analizie dokumentacji akredytacyjnej oraz raportu Zespołu Oceniającego KAUT, który wizytował nasz Wydział w dniach 27-28 stycznia 2015 r. 

  Uzyskanie akredytacji KAUT jest związane z równoczesnym uzyskaniem certyfikatów EUR-ACE® Label (Master i Bachelor) europejskiej organizacji akredytacyjnej European Network for Accreditation of Engineering Education. Do tej pory tylko pięć kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Gdańskiej uzyskało ten europejski certyfikat.

  Akredytacja została przyznana na okres pięciu lat, czyli od roku akademickiego 2014/2015 do roku akademickiego 2019/2020.


Pozytywna ocena instytucjonalna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

 • Polska Komisja Akredytacyjna, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej – wydała w dniu 6 grudnia 2012 r. pozytywną ocenę instytucjonalną Wydziału.

  Uchwała prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej realizuje strategię rozwoju jednostki spójną ze strategią rozwoju Uczelni, spełnia wymagania dotyczące funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, w tym jego konstrukcji i oddziaływania na doskonalenie jakości kształcenia oraz jakości kształcenia na prowadzonych studiach podyplomowych i doktoranckich. 

  Następna ocena działalności Wydziału przez PKA powinna nastąpić w roku akademickim 2018/2019.