Innowacyjna Gospodarka TEWI Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej realizuje:
projekt pt. "Platforma Informatyczna TEWI" (POIG.02.03.00-00-028/09) - Priorytet II - Działanie 2.3 - Poddziałanie 2.3.1 "Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki" oraz Poddziałanie 2.3.3 "Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych".

Projekt jest realizowany w konsorcjum z: Politechniką Łódzką (Lider, Instytut Informatyki, Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej, Miejska Sieć Komputerowa LODMAN), Politechniką Warszawską (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), Politechniką Białostocką (Wydział Informatyki), oraz Wyższą Szkołą Informatyki w Łodzi.

Tytuł projektu

"Platforma Informatyczna TEWI"

Planowany okres realizacji projektu (w części dotyczącej Politechniki Gdańskiej)

2011-2013

Opis projektu

Projekt „Platforma Informatyczna TEWI” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II (Infrastruktura sfery B+R) i jest realizowany w ramach konsorcjum wyższych uczelni.

Platforma TEWI to 4 główne kierunki badań:

  • Technologia,
  • Edukacja i badania,
  • Wiedza,
  • Innowacja.

Platforma TEWI w sensie technicznym to ponadregionalna sieć komputerowa z oprogramowaniem umożliwiająca projektowanie, budowanie, zarządzanie życiem produktu. Przewidywane jest wykorzystanie uniwersyteckiej sieci WAN pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. Podstawowe serwery komputerowe wraz z oprogramowaniem (i licencjami) zainstalowane będą na Politechnice Łódzkiej, a korzystanie z aplikacji dostępne będzie przy użyciu szerokopasmowego Internetu i szyfrowanego połączenia tunelowego (VPN) u każdego z partnerów projektu. W każdym z regionów (łódzki, podlaski, mazowiecki) Platforma w kolejnych etapach rozwoju może obejmować swoim zasięgiem inne jednostki naukowe i przemysłu.

W ramach budowy infrastruktury na Politechnice Gdańskiej powstaną: lokalne centrum dostępowe, złożone ze specjalizowanych serwerów obliczeniowych wraz z firewallem i przełącznikiem w 1 szafie; laboratorium badawcze, zbudowane z 15 komputerów każde (laptopy), w silnej konfiguracji, które służyć będą końcowym użytkownikom do pracy z udostępnionymi aplikacjami. W trakcie projektu utworzone zostaną dodatkowe zaawansowane usługi i aplikacje. Ich autorami na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki będą pracownicy Wydziału, którzy wykorzystają je następnie do swojej pracy naukowej oraz udostępnią w ramach platformy TEWI innym zainteresowanym naukowcom.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013