Modernizacja i rozbudowa laboratoriów

 

Program regionalny Pomorskie w Unii Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej realizuje:
projekt "Modernizacja i Rozbudowa Laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku - Infrastruktura edukacyjna i nauowo-dydaktyczna (UDA-RPPM.02.01.00-00-004/09-00)" - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, Priorytet 2: Społeczeństwo wiedzy, Działanie 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna.

Tytuł Projektu

"Modernizacja i Rozbudowa Laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki - Politechniki Gdańskiej w Gdańsku - Infrastruktura edukacyjna i naukowo - dydaktyczna"

Lokalizacja inwestycji

Projekt jest zlokalizowany w powiecie Gdańsk, gminie Gdańsk, mieście Gdańsk, na terenie Politechniki Gdańskiej (Gdańsk-Wrzeszcz).

Planowany okres realizacji Projektu

styczeń 2010 – grudzień 2012.

Opis projektu

Laboratoria Politechnika Gdańska stanowiąca jeden z wiodących ośrodków akademickich w skali kraju prowadzi swą działalność dydaktyczną w ramach 9 wydziałów. Niniejszy projekt „Infrastruktura edukacyjna i naukowo - dydaktyczna” obejmuje unowocześnienie infrastruktury edukacyjnej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Proces kształcenia Wydziału realizuje 10 katedr: Katedra Automatyki Katedra, Automatyki Napędu Elektrycznego, Katedra Elektroenergetyki, Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu, Katedra Inżynierii Systemów Sterowania, Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych, Katedra Robotyki i Systemów Mechatroniki, Katedry Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych. Z ponad 50 istniejących na Wydziale pomieszczeń laboratoryjnych o łącznej powierzchni ok. 3000 m2, większość (ok. 2/3) jest wykorzystywana jako laboratoria ściśle dydaktyczne. Wydział Elektrotechniki i Automatyki przywiązuje dużą wagę do inwestycji w nowoczesną aparaturę badawczą i pomieszczenia laboratoryjne. Zakupy nowej aparatury i inwestycje w pomieszczenia laboratoryjne możliwe są dzięki środkom z Funduszu Rozwoju, grantów inwestycyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również darowizn w naturze od czołowych wytwórców urządzeń technologicznych i aparatury pomiarowej.

Mimo tego, wyposażenie znacznej części bazy laboratoryjnej jest przestarzałe a pomieszczenia wymagają remontów lub modernizacji. Z analizy istniejącego stanu infrastruktury laboratoryjnej wynikają problemy trojakiej natury. Pierwsza z nich dotyczy zużytego i przestarzałego wyposażenia w obiekty badań, aparaturę, przyrządy pomiarowe i specjalistyczne oprogramowanie. Druga grupa problemów wynika ze stanu ogólnego pomieszczeń, nieodnawialnych i nieremontowanych od wielu lat, oraz wynikających z tego trudności ze spełnieniem wymogów bezpieczeństwa, głównie przez instalacje elektryczne. Trzeci rodzaj problemów jest związany z brakiem odpowiedniej powierzchni laboratoryjnej dla rozbudowywanej bazy dydaktyczno-badawczej. Zagęszczenie instalowanych stanowisk laboratoryjnych, szczególnie z zespołami elektromaszynowymi, przy znacznej liczebności grup studenckich, utrudnia dostęp ćwiczących do stanowiska laboratoryjnego oraz stwarza trudności z utrzymaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i zapewnieniem dostępności dróg ewakuacyjnych. Warianty rozwiązania zidentyfikowanych problemów poddano analizom przeprowadzonym w poszczególnych katedrach. Założono, że celem projektu jest rozwiązanie podstawowego problemu, stanowiącego koronę drzewa problemów, jakim jest zmniejszenie zainteresowania kandydatów kierunkami studiów Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka niezbędnych dla rozwoju gospodarki.

Projekt obejmuje zatem, trzy związane ze sobą metody rozwiązania problemu podstawowego:

 1. Zakupy aparatury, obiektów badań, przyrządów pomiarowych, komputerów i specjalistycznego oprogramowania - w odniesieniu do 16-stu istniejących laboratoriów;
 2. Remonty i modernizacje instalacji - w odniesieniu do 11-ciu pomieszczeń laboratoryjnych;
 3. Budowa jednego nowego laboratorium - poprzez lekką zabudowę podwórca (200m).

Projekt dotyczy laboratoriów ośmiu katedr Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Są to laboratoria:

 • Katedry Automatyki (wyposażenie),
 • Katedry Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki (wyposażenie),
 • Katedry Inżynierii Systemów Sterowania (remont, modernizacja i wyposażenie),
 • Katedry Metrologii i Systemów Informacyjnych (remont i wyposażenie),
 • Katedry Automatyki Napędu Elektrycznego (budowa),
 • Katedry Inżynierii Elektrycznej Transportu (wyposażenie),
 • Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych (modernizacja i wyposażenie),
 • Katedry Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych (remont i wyposażenie),

w których zidentyfikowane problemy szczególnie dotykają beneficjentów, tj. Politechnikę Gdańską i jej studentów.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.