Wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Projekty w ramach funduszy strukturalnych UE zrealizowane w latach 2007-2015

  • W latach 2007-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zrealizował (jako wykonawca lub współwykonawca) dziewięć projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

    Projekty te zostały zrealizowane w ramach następujących programów operacyjnych: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego.

    Wszystkie projekty były współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego

    W efekcie realizacji projektów Wydział Elektrotechniki i Automatyki znacząco zmodernizował swoje zaplecze dydaktyczne i naukowo-badawcze, w tym między innymi:

    • zaprojektował i wybudował innowacyjne Laboratorium LINTE^2 o powierzchni ok. 1900 m2 oraz wyposażył je w dużą aparaturę badawczą o znaczeniu strategicznym,
    • gruntownie wyremontował i wyposażył w nowoczesny sprzęt multimedialny 2 sale audytoryjne: WN15 i E41 oraz 3 sale wykładowe: EM104, EM204, EM304,
    • wykonał kompleksową termomodernizację zespołu budynków biurowo-dydaktycznych o powierzchni blisko 4000 m2, zlokalizowanych przy ulicy Jana Sobieskiego 7,
    • wybudował nowe Laboratorium Sterowania Napędem Elektrycznym o powierzchni ok. 200 m2 z przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne i badania naukowe,
    • zmodernizował pomieszczenie o powierzchni ok. 27 m2 i utworzył w nim Laboratorium Zarządzania i Integracji Systemów Automatyki Budynków, wyposażone w specjalistyczną aparaturę badawczą,
    • doposażył 16 laboratoriów w specjalistyczną aparaturę naukowo-dydaktyczną (m.in. w stanowiska komputerowe, przyrządy pomiarowe oraz dedykowaną aparaturę i oprogramowanie),
    • wyremontował 11 pomieszczeń laboratoryjnych i wykonał w nich rozległe modernizacje instalacji elektrycznych.

    Dzięki realizacji projektów wzrosła także jakość kształcenia studentów i doktorantów na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, między innymi poprzez:

    • zwiększenie liczby studentów i doktorantów korzystających ze stypendiów na wspieranych kierunkach i rodzajach studiów,
    • zwiększenie liczby studentów i doktorantów korzystających z nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej,
    • podniesienie atrakcyjności kształcenia z wykorzystaniem materiałów e-learningowych do kształcenia na odległość, a także wycieczek technicznych oraz dodatkowych kursów językowych i technicznych,
    • uruchomienie nowej specjalności kształcenia Technologie informatyczne w elektrotechnice,
    • przeprowadzenie szkoleń z obsługi zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych.

    Szczegółowe informacje na temat projektów zrealizowanych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki dostępne są na stronie http://eia.pg.edu.pl/fundusze-strukturalne-ue

    Łączna wartość uzyskanego dofinansowania projektów wyniosła ponad 60 milionów złotych!

Projekty z funduszy strukturalnych UE zrealizowane na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii – LINTE^2

Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii – LINTE^2

W latach 2010-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zrealizował projekt Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł...
Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej

Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej

W latach 2012-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, wspólnie z innymi wydziałami Uczelni, współrealizował projekt Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla...
Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej

Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej

W latach 2008-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wspólnie z innymi wydziałami Uczelni współrealizował projekt Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej . W...
Centrum Studiów Zaawansowanych (Advanced PhD)

Centrum Studiów Zaawansowanych (Advanced PhD)

W latach 2013-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wspólnie z innymi wydziałami Uczelni współrealizował projekt Centrum Studiów Zaawansowanych (Advanced PhD) – rozwój...
Platforma Informatyczna TEWI

Platforma Informatyczna TEWI

W latach 2011-2013 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej współrealizował projekt Platforma Informatyczna TEWI (Technologia, Edukacja i badania, Wiedza, Innowacja) w ramach...
Modernizacja i rozbudowa laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku – Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna

Modernizacja i rozbudowa laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku – Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna

W latach 2010-2013 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zrealizował projekt Modernizacja i rozbudowa laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku...
Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż

Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż

W latach 2008-2012 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej współrealizował projekt systemowy Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych –...
Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku

Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku

W latach 2010-2012 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim zrealizował projekt inwestycyjny Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych...
Sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków AudBudNet

Sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków AudBudNet

W latach 2009-2010 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Poznańską zrealizował projekt Sieć certyfikowanych laboratoriów oceny...