Budynki Wydziału Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Wydział Elektrotechniki i Automatyki, początkowo Wydział Elektryczny, od utworzenia w 1945 roku ma swoją główną siedzibę w zabytkowym gmachu1 przedwojennego Instytutu Elektrotechnicznego. W 1951 roku w południowej części tego budynku dobudowano sześciokondygnacyjny pawilon o kubaturze ponad 7 tys. m3, w którym znalazł siedzibę nowoutworzony w tym czasie Wydział Łączności (jako Wydział Elektroniki wyprowadził się z niego w latach 1967-1972). W latach 2005-2007 w budynku przebudowano historyczną halę Laboratorium Maszyn Elektrycznych na nową salę audytoryjną E1, a w roku 2012 generalnemu remontowi wraz z wyposażeniem w nowoczesny sprzęt multimedialny poddano historyczne audytorium E412 . Od 1994 roku budynek główny Wydziału nosi imię prof. Kazimierza Kopeckiego.

W 1949 roku Katedra Wysokich Napięć została przeniesiona z budynku głównego Wydziału do budynku4 przedwojennej loży masońskiej przy ul. Własna Strzecha 18a, w którym utworzono Laboratorium Wysokich Napięć, Laboratorium Transformatorów Mierniczych i Aparatów Elektrycznych oraz Laboratorium Zwarciowe. W roku 2013 generalnemu remontowi poddano największą w tym budynku salę audytoryjną WN15, którą wyposażono również w nowoczesny sprzęt multimedialny2. Obecnie w budynku tym ma swoją siedzibę Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć.

W 1958 roku do Wydziału Elektrycznego została włączona Katedra Elektrotechniki Okrętowej z Wydziału Budowy Okrętów. Katedra, później przekształcona w Instytut Elektrotechniki Morskiej i Przemysłowej, znalazła swoją siedzibę w nieistniejącym już drewnianym baraku przy ul. Siedlickiej. W drugiej połowie lat 70. XX wieku wybudowano nową siedzibę Instytutu – trzypoziomowy, prefabrykowany pawilon biurowo-laboratoryjny4  zlokalizowany przy ul. Sobieskiego 7. 

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku przy pawilonie zbudowano czterokondygnacyjny budynek naukowo-dydaktyczny Wydziału z nową halą Laboratorium Maszyn Elektrycznych. W latach 2009-2013, w efekcie realizacji dwóch projektów inwestycyjnych5  zrealizowano kompleksową termomodernizację tego budynku, obejmującą docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę instalacji grzewczej, a także wyremontowano i zmodernizowano instalacje w większości pomieszczeń laboratoryjnych, zakupiono nowoczesną aparaturę, przyrządy pomiarowe, komputery i specjalistyczne oprogramowanie oraz utworzono (poprzez zabudowę istniejącego podwórca) dodatkowe nowe laboratorium o powierzchni ok. 200 m2. W 2013 roku przeprowadzono również generalny remont trzech dużych sal dydaktycznych (EM104, EM204, EM304), które wyposażono w nowoczesny sprzęt multimedialny1

Obecnie budynki6 Wydziału zlokalizowane przy ul. Sobieskiego 7 zajmują: Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego, Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu oraz Ośrodek Doświadczalny i laboratorium MOLANOTE-6.

W latach 2010-2015 przy ul. Sobieskiego 5, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków Wydziału, utworzono ogólnowydziałowe Laboratorium LINTE^2, zlokalizowane w specjalnie do tego celu zaprojektowanym i wybudowanym trzykondygnacyjnym budynku7  o powierzchni całkowitej ok. 1900 m2. Laboratorium, które działa od kwietnia 2016 roku, powstało w efekcie realizacji projektu inwestycyjnego8, którego celem było utworzenie na Wydziale dużej infrastruktury badawczej umożliwiającej pracownikom Wydziału prowadzenie prac badawczo-wdrożeniowych w zakresie innowacyjnych technologii elektroenergetycznych i integracji odnawialnych źródeł energii, a także komercjalizację wyników tych prac. 

Laboratorium LINTE^2 umożliwia m.in. badania dotyczące inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Smart Grids), inteligentnych wysp energetycznych z własnymi zasobami wytwórczymi, nowych usług sieciowych (zarządzanie zapotrzebowaniem na energię elektryczną, lokalna generacja energii itp.), nowych konstrukcji przekształtników energoelektronicznych i ich zastosowań w systemie elektroenergetycznym (układy FACTS, filtry aktywne, przekształtniki sprzęgające itp.) Ważnym obszarem badawczym są również analizy związane z ładowaniem i użytkowaniem pojazdów elektrycznych oraz integracją pojazdów elektrycznych z systemem elektroenergetycznym. Laboratorium specjalizuje się w badaniach naukowych i pracach badawczo-rozwojowych dla przemysłu, projektach demonstracyjnych, szkoleniach i innych obszarach B+R. 


  1. Budynek nr 12 Politechniki Gdańskiej
  2. Projekt „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” dofinansowany w ramach PO IŚ 2007-2013
  3. Budynek nr 26 Politechniki Gdańskiej
  4. Budynek nr 64 Politechniki Gdańskiej
  5. Projekty „Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku” oraz „Modernizacja i Rozbudowa Laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku” dofinansowane w ramach RPO WP 2007-2013
  6. Budynki nr 61, 62, 63 Politechniki Gdańskiej
  7. Budynek nr 60 Politechniki Gdańskiej
  8. Projekt „Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii – LINTE^2” dofinansowany w ramach PO IG 2007-2013